What an Emo Kiss
­als ich ∂as ersε mal sah ωuss∂ε ich :
­­ ­ ­­­­­­­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­
∂as ist mεin tяaum: mann .. ich sah ∂ich

­­ ­ ­­­­­­­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­an und mεin
hεяz bεgann ωiε vεяяückt

­­ ­ ­­­­­­­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­
zu яasεn. ∂och als ich ∂ann
bεmεяktε­­
­­ ­ ­­­­­­­­ ­­ ­­ ­­ ­­das du ∂ich nuя an
mεinε fяεun∂in
яan
­­ ­ ­­­­­­­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­machεn ωOlltεs∂ war allεs in miя
­­ ­ ­­­­­­­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­
zεяbя0chen
. ich konnte mεinε gεfühlε
­­ ­ ­­­­­­­­ ­­ ­­ ­­ ­­ nicht stεuεяn . s0 nahm ich das
mεssεя

­­ ­ ­­­­­­­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­
und schnitt ihя diε kεhlε ∂uяch
3.3.07 20:21
 


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügenOne

Startseite Über... 'bOuT mE Über... sisDaheaRt Anne LaLy LaLa mAii schaTzii : ) eVe nins meLi s. kOo aUNa SchnuGGi pete kevin aNNe nesZy buNny katJa kiTTy kaThi Justin ZitaTe... Gästebuch Kontakt

Two

... juSt 0n€ ki$$ ii$ 4bL€ t0 ch4ng€ uR LiiF€...

Credits

Design ²np ³np m0na&MiNa x) mOi nP schadZii

Gratis bloggen bei
myblog.de